Column content
1. Hakâiki bulmayanlar
merasimi din edindiler.
Those who have not found
Reality have made
ceremonies into religion.

2. Itlâk zevki, dîne mal
olmayan ayn’ı dîn
kimsenin malıdır.
The pleasure of
Liberation is the possession
of someone who is
the essence of religion,
and not possessed by religion.

3. Allah’tan konuşan çok,
Allah’ı bilen yok.
There are many who
speak of God, none who
know Him.

4. Tasavvuf (adem) ilmidir.
Mysticism is the knowledge
of non-existence.

5. Insan için kurtuluş
vardır, insanlıktan
ötede.
There is salvation for man
beyond the human state.

6. Hep sensin, amma sen
sen değilsin.
Everything is you, but
you are not you.

7. Ne kadar yoksan o kadar
hâkimsin,
ne kadar varsan o kadar
mahkûmsun.
To the extent you are
not, you are dominant;
to the extent you are,
you are dominated.

8. Cihan kıymetlerine
temel bir hatâdır:
yokun var zannedilmesi.
There is a fundamental
error in worldly values:
the non-existent is
thought existent.

9. Benî Âdem yoktur,
benî İdrâk vardır.
There are no sons of Adam,
there are only sons of intelligence.

10. Müşahhasta kalma,
mücerrede eriş.
Do not remain in the concrete,
attain the abstract.

11. Hilkat muamması
(adem)’le hallolur.
The riddle of creation is
solved by non-existence.

12. Bedenin cisimdir diye
senedin mi var?
Have you proof positive
that your body is bodily?

13. Uyanık insan çok,
insanlıktan uyanmış yok.
Many are awake, but none
awakened from the
human state.

14. Tok beden mukayyede,
aç beden mutlağa çalışır.
The satiated body strives
for the limited,
the hungry for the body
absolute.

15. Bulduğun ile mutmain isen
ne âlâ, değilsen aliyyül-âlâ.
If you are content with
what you’ve found,
how splendid!
If not, that is the splendor of splendors!

16. Tahkik, vahdet’i vücûd
değil, künh’ü vücûd
yoludur.
Verification
is not the road
to the “oneness of
being”, but to the “essence of being”.

17. Riyâzetsiz ( kaal )’i ( hâl )’e
değişemezsin.
Without asceticism you
cannot change mere words
into revelation.

18. Tok gezdiğin gün kendini
sâlik sayma.
On the day you wander satiated
don’t consider yourself
a seeker.

19. İnsan için mahv’dan
başka rahat olmadı.
There has never been
peace for man, except in extinction.

20. Mürşîd Röntgen gözlü tâlib
ister : nazarı bâtın görsün.
The spiritual guide wants a seeker
with x-ray eyes;
whose vision might see the unseen.

21. Kudreti acizde ara
Serveti fakırda ara
Hayatı ölümde ara
Varlığı yokta ara.
Seek strength in weakness
Seek riches in poverty
Seek life in death
Seek existence in non-existence.

22. Riyâzât, sâliki Zât ile
temasa getirir. Rehberden
müstağni kılar.
Ascetism puts the
seeker in touch with the
Divine Essence. They
make him
independent of a guide.

23. Açlık enbiyâ ekmeğidir,
pîrân lokmasıdır.
Hunger is the bread of the
prophets, the dainty morsel of
the saint.

24. Nübüvvet ucuzdur,
(fena) bahalıdır.
Prophethood is cheap,
extinction is costly.

25. Fakra erişmeyen çok
fakirdir.
He who does not achieve
poverty is poor indeed.

26. Okyanus gezen’ ırmağı
neylesin,
mutlağı bulan mürseli
neylesin.
He who wanders the
ocean, what has he to do
with the river?
He who reaches the absolute,
what has he to do with
the messenger?

27. Mestîyi ayyaş ne bilir,
sekri sen küûldan sor.
What does the toper
know of drunkenness?
Ask the alcohol what is
intoxication.

28. Âlem «keen lem yekûn»
vasıflı bir zuhurdur.
The world is a
manifestation whose
character is “as if it had
never been”.

29. Kıdem (adem)’dedir:
ne ki adîmdir,
o kadîmdir.
Eternity is in
non-existence, to the
degree something is not there,
it is eternal.

30. Minnetsİz niymet
(Gayb)’tır.
The Unseen
is the bounty without obligation.

31. Cihan kurnazlıklarını
terket ki sana ezel zekâsı
verilsin.
Renounce worldly wiles
that you may receive
the perspicacity of the
pre-eternal.

32. (Kevn)’den çıkmak en ulu
keramettir.
Quitting this world is
the greatest miracle.

33. Her şey maddedir, amma
madde madde değildir.
Everything is matter, but
matter is not matter.

34. Mevcudat tam (realite)’dir,
lâkin (realite) (irreelle) ‘dir.
Verily all existing things are
reality, but reality
is not real.

35. Malûmat Gayb’a perdedir.
Knowledge is the veil
covering the Unseen.

36. Hüznün kadrini bil,
inkisarı aziz tut.
Know the value of grief,
hold affliction dear.

37. Nedir suâlin odur kemâlin.
What your question is,
your perfection is.

38. Doğarken gaybettin,
öldükte bulursun.
What you lost in being
born, you will find in dying.

39. Cihan bir
emr’i gayrı vâkidir.
The world is an unfinished
business.

40. Varlık yaprağını çevir,
kitap hatm olur.
Turn the page of existence,
and the book is finished.

41. Cisim, madde görünmüş
sırf mânâdır.
The body is pure meaning that appears
as matter.

42. O kadar git ki, ≪sende
senlik kalmasın≫,
eşyada şey’iyyet
kalmasın,
Allahta Ülûhiyyet
kalmasın.
Go so far that “in you
there is no you-ness left,”
In things no thing-ness left,
and in God no Godhead left.

43. Fena yolunda sana
mubahı haram ederler,
bakaada muhali mümkün
kılmak için.
On the road to self-extinction,
they will deny you
the permissible to
make possible the
impossible in the World to Come.

44. Hakikî hayâtı ölümde
bulursun.
You will find the true life
in death.

45. (Suğrâ) idrâktir,
(kübrâ) gaybtır:
tahkik mantığında.
In the logic of verification
the minor premise is
perception
the major premise is
the unseen.

46. Gafil derin Kevin koması
içindedir.
The heedless are in a
deep coma that is “Creation”.

47. Cihanın yegâne zevki
zevalidir.
The sole
pleasure of the world is its evanescence.

48. Allah uçurumdur, sukut
sevenler bulur.
God is the abyss, those
who love to fall discover.

49. Cihanda bigâne ol
Ledünde yegâne ol
Mecliste peymâne ol.
In the world be
a stranger.
With the Divine Essence
be as one. At the feast be the
goblet.

50. Mâhiyyetlere eriş,
müşküller biter.
Attain the Realities and
the difficulties are over.

51. Tasavvuf bilmek değil,
bitmektir.
Mysticism is not about
knowing but finishing.

52. Tasavvuftur : riyâzât ile,
tasavvurdur : rivâyât ile.
It is mysticism that comes
with asceticism; it is
imagination that comes with
story-telling.

53. Kapı kapı dolaşma,
muradlar sendedir.
Do not wander from door to
door; what you desire is
within you.

54. Müridlere bak mürsidi
anla.
Look at the disciples and discern
the teacher.

55. Hâriçte arama: dışarda
bir şey kalmadı da
sen var oldun.
Don’t search in the outside
world: when nothing
remains outside then you
have come into Being.

56. Esma ile olmaz, fena ile
olur.
Through the Beautiful
Names of God you
don’t succeed; with
extinction you do.

57. Teselli tasavvufunu ko,
tecelli tasavvufuna git.
Put aside the mysticism of
consolation and go
to the mysticism of
manifestation.

58. Her mefhum (fena)’da
başka hakikate döner.
In extinction every
concept turns into a
different truth.

59. «Les vingt années de
Paganini».
“The twenty years of
Paganini.”

60. Riyâzetsiz beden
akordsuz çalgıdır.
A body without asceticism is an
instrument untuned.

61. Ülûhiyyet hakikati fenada
başka nâm, başka mâhiyet
alir.
In extinction, the truth of what God is
takes on another
quality,
another nature.

62. Tahkike erişen kurtuldu:
bugün zulmetten, yarin
kulluktan.
He who attains
verification is saved,
today from darkness
tomorrow from slavery.

63. Hak ma’dûmen
mevcûddur, Halk mevcûden
ma’dûmdur.
God is Presence non-existent;
Man is non-existence present. {Truth is non-existently existent, mankind is existently non-existent.}

64. «Comme le sculpteur,
la douleur vous dégage
du bloc.»
“Suffering, like a sculptor,
chisels you from the
block.”

65. Beşeriyyetin gitikçe
zâtiyyetin gelir.
The more your human
nature dies,
the more your essential
nature emerges.

66. Sevgilerin gafletlerindir.
Your loves and affections
are your heedlessness.

67. Dünyâ bir negatiftir,
ki imkân derler.
The world is a
negative they call
manifestation.

68. «L’Humain est un
compromis entre l’Etre et
le Non-Etre.»
“The human is a
compromise between Being
and Non-Being.”

69. Hakikat’ı Âdemiyye:
munbasit idrâktir.
Hakikat’ı Muhammediyye
münkesir idrâktir.
The truth of the sons of
Adam is expansive perception.
The truth of the sons of Muhammed is extinguished perception.

70. Allah’i bulan her şeyi
buldu.
One who has found God
has found everything.

71. Göz verildi, görülmezi
göresin diye.
Ayak verildi, erilmeze
eresin diye.
The eye was given that one
might see what is
unseen.
The foot was given that one
might reach the
unreached.

72. İsti’dâd ve iştiyak pasif
rabıtadır, riyazetler
aktif rabıtadır. Gayrı
rabıtalar vehimdir.
Aptitude and longing are
the passive connections.
Asceticism is the active
connection. Other
connections are illustions.

73. Cihan harâblıklarla
payidardir.
The world and its ruins endure.

74. Evvel zaman bir
karanliktir : nûrânî.
Âhır zaman bir
aydınlıktir : zulmânî.
The beginning of time is
a darkness, radiant
The ending of time is
a brightness, obscure.

75. (lntrinseque) iymân
arayan, dinlerin menbaina
çıkar.
He who seeks the : intrinsiquity
of faith
reaches the source of all
religions.

76. Sensiz bir âleme hiç
ulaştınmi?
Have you ever reached
a world without you?

77. Zikre gark ol : ne zâkir
ne mezkûr kalınca.
Yemek, yeme : açlık
vatan, tokluk gurbet
olunca.İnkisar tut:
külliyen kurtulunca.
Be drowned in zikr; till
neither the seeker nor the
sought remains.
Don’t eat, don’t eat; until
hunger is your home and
satiety exile.
Hold affliction dear: until
you are totally saved.

78. Dipsiz uçuruma düş ki
sukutlardan âzâd olasın:
ecrâm gibi.
Fall into the bottomless abyss
that you may be free
from falling like the planets.

79. Gâh ednâdan söylerler,
gâh âlâdan: bize tezâd
görünür.
At one time they speak
from below, another time
from above…it seems a
contradiction to us.

80. Fecre kadar yanan kandil
ol: Baka bulasın.
Be a candle burning till
dawn, that you may
find Permanency.

81. Fena, varlığın bittiği
yerde başlar.
Extinction begins in the place
where existence ends.

82. İş, vücûddan vecde gidiştir.
The work is the transition
from being to ecstasy.

83. Rehber deniz feneridir:
hedef değildir, işiğini
da gizlemez.
The spiritual guide is the
light-house; he is not the
destination;
neither does he hide
his light.

84. Dünyâ serâbdır, zehirli:
ibâdâttır panzehri.
The world is a poisonous
mirage: its’ worship that is
the antidote.

85. Hakikî mürşid ilm’i
zâtı’i ilâhîdir.
The true spiritual guide
is the essential knowledge
of the divine.

86. Allah mecburu altın
yapraktır : ezilir dağılmaz.,
One compelled by god is as
gold leaf: crushed but not
broken.

87. Ey Şems’i Tebriz : ne güneş
imişsin ki bir nurun
cihana Mevlâ oldu.
O Shemsi Tebriz! What a
sun you must have been
that a single ray of your
light became Master
of the world.

88. Edyânı ko, Deyyânı bul.
Put aside the religious laws and
find the Lawmaker.

89. Tahkik yolu geçer:
gâh ibâdâttan,
gâh hârâbattan.
Supreme Judge.
The path of vendication
passes sometimes through
the tranquilities of
the mosque and
sometimes through the
tavern of wine.

90. Sen ölmeden gönlün
dirilmez.
Your heart cannot come
to life before you die.

91. Envâr esrardan
mahrum kılar.
Lights deprive one
of the mysteries.

92. Bir güneş batar,
bin güneş doğar:
zahir akşaminda,
bâtınlar fecrinde.
One sun sets, a thousand
suns rise: in the evening of
things visible, in the dawn
of things hidden.

93. Kerâmât ile hayran mi
edersin, yoksa aşk ile
mestân mı edersin ?
Do miracles astonish you,
or does love
intoxicate you?

94. llm’i mâduma (kodeks)
olmaz.
For knowledge of the nonexistent,
there is
no codex.

95. Ülûhiyyete siğmamiş
bir Allah ara.
Seek a God not restricted
to the Godhead.

96. Ruh’u hayvani:
cemâdin ötesi,
Ruh’u izafî:
cismin ötesi,
Ruh’u mutlak:
vücûdiyyât ötesi.
The animal Spirit is
beyond the inorganic;
The relative Spirit is
beyond the body;
The absolute Spirit is
beyond all existences.

97. Bulduğun mânidir,
henüz bulmadiğina.
What you have found
is the obstacle to what
you have not yet found.

98. Kâinat bi illettir,
bi gayedir.
Creation is without
rhyme or reason.

99. Mürşid âyinedir:
kadrini dilber bilir.
The spiritual guide is
a mirror, whose value
the beloved understands.

100. Mâdûmun mûcidi
ne demek?
“The inventor of
the non-existent.” What does this mean?

101. Mukaddesât ademiyâttir.
Things holy are things
non-existent.

102. Seni senden öteye
götürmektir, rehberin işi.
The task of the spiritual
guide is to take you
beyond you.

103. (Nirvana) bir peyâledir,
sakisi yok.
Nirvana is a sip of wine
needing no cupbearer.

104. Açlık ölüyü diriltir,
tokluk diriyi öldürür.
Hunger resurrects the dead,
satiety kills the living.

105. Şeytan besmelede gizlendi.
Satan has concealed
himself in the “Bismillah”.

106. Ne aradın da İslâm’da
bulmadin?
What have you sought in Islam
and not found?106

107. Aşk mecazîdir, eşhas
arasında ve kul ile Rab
arasında kaldıkça.
Love is metaphysical
so long as it is between
personalities or between
Lord and slave.

108. (Zidnî) ile (Irnî)
mâbeynidiri: insanligin zevki.
Mankind’s pleasure is
found between “bewilder me” and “tell me what is”.

109. İdrâk, vücûb ile imkânin
ittisalidir.
Perception is the link
between necessity
and possibility.

110. Mâhiyetlerden gafletin
kadardır, ahkâmda tedbirin.
The more your heedlessness
of the realities,
the more your
caution in judgements.

111. Gafil varlıklarla, kâmil
yokluklarla beslenir.
The heedless are nourished
on things existent,
the perfected on things
non-existent.

112. Hakk avamın rabbıdır,
havassın aslıdır.
Havâss’ül havassin
ne rabbidir, ne aslidir.
Truth is the Lord of the
uninitiated, the substance
of the initiated.
But for the rarest of the rare
Truth is neither the
one nor the other.

113. Mutlak mebde’dir,
her suâlin cevabi.
The Absolute is the starting point and
the answer to every
question.

114. Ademe ermeyen
Hakka ermedi.
Who does not reach non-
existence has not
reached the Truth.

115. Ne vahdettir,
ne kesrettir:
Cem’i ma’al-fark’dır.
It is neither unity
nor multiplicity:
It is the simultaneous aprehension
of the
Aggregate of meanings.

116. «Kün» ilm’i zatîden
ibarettir.
“Be” consists of knowledge of the essence.

117. Fena (zıddiyyet’i ayniyye)
yapar.
Extinction resolves
the contrariness of the
essences.

118. Köhne şarâb muhakkik
kelâmıdır.
“Words from a master
are like old wine.”

119. Maksûd bestedir, güfte
vesile, Murâd mestidir, kadeh
bahane. Fenâ’i Tiyh’den
tecelli’i Sînâ maksûd,Rûyâ’i
şeeden Ken’ân i Gayb mev’ûd.
The aim is the music,
words are only the pretext;
the intention is intoxication,
the goblet is only the vessel.
The aim is the manifestation
on Mt. Sinai after the annihilation in the wilderness of Tyih
wilderness; the promise is
the Land of the Unseen
after the Dream of
the desire.

120. Vâkıf isen sırra,
çalışmazsın Cihanı islâha.
If you are aware of the
mystery, you will not
strive to reform the World.

121. Fena ehli ateşte hayat
bulur, semender gibi.
The people of extinction find
life in the fire, like the salamander.

122. Zikrin âlâsı, en âlâ zikrin
dahi gaflet olduğunu
bilmektir.
The highest zikr is to know
even the highest zikr
as heedlessness.

123. Nîl’e atılmayan
(Kulzüm)’e hükm edemez.
He who has not been cast
into the Nile cannot
command the Red Sea.

124. Kâmil iki cihan
mültekasıdır.
The perfect man is the
meeting place of
two worlds.

125. Muvahhid illâ der,
muhakkik lâ der.
The monotheist says illa
the master says la

126. Vücûd keynûnetindir,
idrâk aynûnetindir,
adem gaybubetindir.
The extent of your being
is your body,
the extent of your
perception is
your consciousness,
the extent of your absence
is your non-existence.

127. Mükevvenât
(pour memoire) meblâğ
gibidir, muhasebe’i itlâkta.
Things created serve as
reminders, like sums of
money in the accountancy
of Absolute Liberation.

128. «Hakikî ismim nedir?»-İzzetin isimsiz olmandır.
“What is my real name?” –
Your glory is your being
nameless.

129. Dinleri izah edemezsin:
menşeleri Gayb sirridir.
You can not explain the
religions:
their source is
the secret of the Unseen.

130. Kadîm eser mukaddestir:
«ol var idi sen yoğ iken.»
The ancient work is holy:
“while you were not,
it was.”

131. (Enel – Hak) tasavvuf değildir.
“I am the Truth” Is not
mysticism.

132. «Marier deux humains,
c’est forcer deux univers
á se souffrir.»
“To marry two humans
is to force two universes
to suffer each other.”

133. Seni yakarsa
o san’at eseridir.
If it burns you,
it is a work of art.

134. Iyrâs ehli vardir,
iysâr ehli vardir.
There are those who
bequeth and
there are those who are
bestowed.

135. «L’Humain est la rive
entre l’infiniment existent
et l’infiniment inexistent»
“The human is
the shore between
the infinitely existing
and the infinitely non-existing.”

136. Vukuat gayrı vâki’dir,
hâdisât gayrı hadistir.
Events are non-eventful,
accidents are non-accidental.

137. Dinler tasavvuftan geldi,
tasavvuf dinlerden değil.
Religions came from
mysticism;
not mysticism from religions.

138. Ne ki sen değildir, senin
ittılâınâ gelirmi?
Does that which is not you
come to your knowledge?

139. Fenâ’dan alan mişkât’i
Muhammed’den aldi.
He who takes from
extinction has taken from
the lamp-niche of
the Prophet.

140. Muhakkiktir tam
(realiste) olan:
(illusion)’lardan
kurtulmakla
It is the master of verification who
becomes the true realist
because he is saved from illusions.

141. Âlem muhteşem bir
yalandir.
This world is a
magnificent lie.

142. Yokluk vatandir,
varlik gurbettir:
ulu meşrebi i kimseye.
Non-existence is home,
existence is exile, to
someone with high
spiritual disposition.

143. Itlak yolunda Allah-
perestlik yoktur.
On the path of itlaq
there is no idolatry of
Allah.

144. Kâse’i fağfur ol:
bir dokun bin dinle,
kendi sinenden.
Be the porcelain bowl,
that you touch once
and then hear a thousand
sighs, from your
own breast.

145. «Qu’est-ce que la vie?
Une agonie. »
“What is life? Nothing but
strife.”

146. (Sevâd’ı â’zam) ulvî
heyuladir,
(arş’i muazzam) berzah’i
kübrâdır.
The greatest presence is
a sublime phantom;
The mightiest throne is
the greatest limbo.

147. Diyanet saadettir,
siyâset felâkettir.
Piety is felicity,
polity is catastrophe

148. Hilkattan murâd idrâktir.
The purpose of creation is
perception.

149. Ahlak bedenî sudûrâttir:
ilk adimin neyse son
adımın odur.
Morals are
physical emanations:
whatever your first
step, so your last step.

150. İçinden çıkmadıkça
dünya bilinmez.
You cannot know the
world until you’ve left it.

151. Fakır gibi servet olmaz,
açlık gibi gıda olmaz.
There are no riches
like poverty,
there is no food like hunger.

152. Izâfi’yi bilemedin,
mutlak’a ermeden.
You cannot have known
the relative, without having reached
the absolute.

153. Iktisâb mertebeleri:
Taleb, tevessül, tasarruf
ve istiğnadir.
The degrees of the seeker’s
progress are: insistent
longing, fervent petitioning
(to approach God), intimate
knowledge (of God), and
transcendence of God.
Column content
All Rights Reserved